Obchod je nyní uzavřen. Není možné se přihlásit a provést objednávku.

Váš košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu "CASE Parts, on-line obchodu společnosti AGRI CS a.s." (dále jen „Obchodní podmínky“)

Obecná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu CASE Parts, on-line obchodu společnosti AGRI CS a.s. (dále jen „e-shop“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a zákazníkem v rámci nákupu zboží prostřednictvím e-shopu.

Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese www.caseparts.cz, který prostřednictvím e-shopu učinil řádnou objednávku zboží. Zákazníkem je vždy pouze podnikatel a dohodou stran platí, že smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu uzavírá zákazník vždy v souvislosti se svým podnikáním. V případě, že by zákazník požadoval uzavřít kupní smlouvu jako spotřebitel či podnikatel mimo své podnikání, může kontaktovat přímo společnost AGRI CS a.s.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Prodávajícím je v případě, že zákazník neprovede volbu odlišného prodávajícího, provozovatel e-shopu, obchodní společnost AGRI CS a.s., sídlem Hybešova 14, Hustopeče 693 01, IČ: 26243334, zapsaná v OR u KS v Brně pod sp.zn. B 3852.

V případě, že zákazník provede volbu odlišného prodávajícího tím, že si za prodávajícího vybere jednoho z autorizovaných partnerů společnosti AGRI CS a.s., který zároveň participuje na e-shopu (dále „Dealer“), je prodávajícím zboží tento zákazníkem zvolený Dealer. Aktuální seznam jednotlivých Dealerů je zveřejněn současně s těmito obchodními podmínkami na e-shopu ZDE.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese www.caseparts.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Pro vztah mezi zákazníkem a prodávajícím jsou obchodní podmínky platné ve znění, v jakém byly uveřejněny v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem.

Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka se řídí právem České republiky s výjimkou kolizních norem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.

 

2. Objednávka

Nabídka zboží prodávajícím se uskutečňuje prostřednictvím internetu na adrese www.caseparts.cz. Zde je zákazníkovi k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží v katalogu, vyhledávání požadovaných položek a objednávání vybraného zboží.

 

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář e-shopu, zejména uvede:

-        informace o zákazníkovi

-        informace o objednávaném zboží (zákazník „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-        informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,

-        informace o požadovaném způsobu doručení zboží a

-        informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 

Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána zákazníkem prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou.

 

Takto zaslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud objednané zboží nemůže dodat. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně nákladů na dopravu.

 

Objednávku může zákazník zrušit bez jakýchkoliv sankcí do okamžiku potvrzení objednávky, které je zákazníkovi oznámeno formou e-mailu. Zrušení objednávky a opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí zákazník telefonicky na infolince na čísle +420 724 724 091 871, nebo mailu beran@agrics.cz.

 

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně nákladů na dopravu. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží.

Vylučuje se možnost uzavření kupní smlouvy přijetím nabídky s dodatkem či odchylkou, stejně jako přijetí nabídky s odkazem na jiné obchodní podmínky, než jsou tyto. Prodávající nemá vůli takové smlouvy uzavírat a platí, že pokud bude nabídka přijata s dodatkem, odchylkou či odkazem na jiné obchodní podmínky, nebyla smlouva uzavřena.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Prodávající neprovádí rezervaci zboží. Při platební podmínce „platba předem“ je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží vč. nákladů na dopravu na účet prodávajícího. Dojde-li v době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží vč. nákladů na dopravu k vyprodání zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na zboží bez jakýchkoliv nároků zákazníka.

 

3. Kupní cena, náklady na dodání, dodací a platební podmínky

Kupní cena

Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Všechny ceny v katalogu jsou udávány v měně EURO bez DPH a přepočítávány na Koruny české aktuálním kurzem v den prodeje (zdanitelného plnění). Kupní cenou se rozumí také náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.

Zákazník bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil zákazníkovi přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti zákazníka informovat. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škodu tím vzniklou.

Prodávající se zavazuje dodat zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Zákazníka.

Prodávající doručí zboží zákazníkovi zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, je-li zboží skladem. Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

 

Náklady na dodání

Dle hmotnosti a rozměrů zásilky:

Do 20 kg – 100 Kč

20 – 50 kg – 150 Kč

U větších zásilek bude cena dopravy kalkulována individuálně dle přesných rozměrů a hmotnosti zásilky.

 

Dodací podmínky

Zboží prodávající dle volby zákazníka doručuje:

- prostřednictvím zásilkové služby PPL (PPL CZ s.r.o, IČO 25194798, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858)

- v případech nadměrných zásilek zboží prostřednictvím zásilkové služby DHL (DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO 256 83 446, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002).

 

Zákazník si může zvolit denní doručování. 

- osobním odběrem u některého z participujících Dealerů.

Platební podmínky

Pro platbu lze zvolit jeden ze způsobů:

- platba při převzetí (dobírka),

- platba předem standardním bankovním převodem,

- platba on-line platební kartou,

V případě odběru zboží u participujícího Dealera je možné uhradit kupní cenu zboží pouze při převzetí zboží, a to hotově.

 

4. Převzetí zboží

Zákazník podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží. Pokud zákazník podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud zákazník podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí zákazníkem podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je zákazník podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

V případě osobního odběru zboží od prodávajícího či Dealera je zákazník povinen zboží od prodávajícího či dealera řádně převzít a zkontrolovat. Podpisem dodacího listu/faktury Zákazník stvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

5. Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění

Odstoupení od smlouvy zákazníkem, který je podnikatel

Zákazník podnikatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

  • pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě zákazníka;
  • pokud vyjde najevo, že zákazník dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;
  • pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat zákazníkovi zboží za dohodnutou kupní cenu;
  • pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat zákazníkovi zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;
  • pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
  • pokud zákazník neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím;
  • pokud zázakník nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
  • pokud zákazník nepřevzal zboží řádně a včas.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a zákazníkem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 násl.

 

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

-        má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-        se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-        zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná.

 Prodávající poskytuje zákazníku podnikateli záruční dobu šest 6 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání zboží zákazníkovi.

Prodávající doporučuje zákazníkovi, aby do skončení záruční doby uschoval doklad o zakoupení zboží (fakturu). Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke své jakosti, funkcím, užitným vlastnostem a danému účelu vydržet.

 Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává záruční listy, neboť pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží (faktura).

 Práva zákazníka z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny určené k přijímání reklamací. Pro rychlé vyřízení reklamace prodávající doporučuje zákazníkovi, aby využil reklamační formulář na webové stránce prodávajícího. Pokud je v potvrzení o právech z vad (záručním listě) uvedena třetí osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro zákazníka bližším, může zákazník uplatnit reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží.

Prodávající doporučuje zákazníkovi, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Za přepravu reklamovaného zboží odpovídá zákazník, prodávající doporučuje zákazníkovi přepravu zboží pojistit.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

-        nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

-        případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající se zákazníkem dohodnout.

 

6. Závěrečná ustanovení

Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

Registrací zákazníka na webové stránce nebo uzavřením kupní smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

Prodávající vylučuje, aby ve vztazích se zákazníky byla jakákoliv práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe stran, zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví podnikání prodávajícího nad rámec práv či povinností stanovených těmito obchodními podmínkami či výslovně dojednaných mezi stranami při uzavření kupní smlouvy se zaznamenáním takového ujednání v kupní smlouvě.

Prodávající je oprávněn postoupit kterékoliv své pohledávky za zákazníkem na třetí osobu. Zákazník podnikatel je oprávněn postoupit kterékoliv své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

V případě, že se v budoucnu ukáže, nebo v důsledku vývoje právní úpravy stane, některé z ustanovení těchto obchodních podmínek, kterékoliv smlouvy uzavřené se zákazníkem či jiné ujednání, neplatným, neúčinným, nevymahatelným či zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ. Strany se současně zavazují v takovém případě bezodkladně nahradit či doplnit takové ustanovení co do jeho původně zamýšleného významu.

 

Kontakt: Bohuslav Beran, Agri CS a.s.

 

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 7. 2014

 

 

Vyhledávání

AKČNÍ nabídka

Síť CASE IH Professional 4500m

Síť CASE IH Professional 4500m

kat.č.: 0000073329759
cena: 5.335,16 Kč